Tomografia komputerowa w planowaniu przezskórnych interwencji w strukturalnych chorobach serca

dr hab. n. med. Ilona Michałowska1
dr hab. n. med. Jerzy Pręgowski2

1Zakład Radiologii, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

2Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Ilona Michałowska

Zakład Radiologii

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

tel.: 22 343 41 68

e-mail: imichalowska@ikard.pl

  • Rola tomografii komputerowej jako podstawowego badania diagnostycznego przed przezcewnikowym wszczepieniem zastawki aortalnej
  • Wykorzystanie tej metody obrazowania w planowaniu leczenia interwencyjnego strukturalnych chorób serca
  • Wybrane przykłady zastosowania

Strukturalne choroby serca (SCS) to niejednorodna grupa schorzeń obejmująca zarówno wady wrodzone, jak i nabyte choroby osierdzia, mięśnia sercowego, zastawek i dużych naczyń, które można leczyć za pomocą technik kardiologii interwencyjnej. Diagnostyka obrazowa odgrywa kluczową rolę w kwalifikacji i planowaniu zabiegu, ocenie wyników leczenia, a także ewentualnych powikłań. W różnych SCS stosuje się różnorodne metody obrazowe. Jedną z nich, wykorzystywaną w planowaniu i ocenie wyników leczenia interwencyjnego SCS, jest tomografia komputerowa (TK). Przykłady jej zastosowania omówiono w artykule.

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI – transcatheter aortic valve implantation) jest jedną z opcji leczenia ciężkiej, objawowej stenozy aortalnej u pacjentów, u których chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej wiąże się z dużym ryzykiem okołooperacyjnym. Dokładna ocena przedoperacyjna wymiarów opuszki i pierścienia aortalnego jest kluczowa w celu uniknięcia takich powikłań, jak pęknięcie pierścienia aortalnego, ostra niedrożność tętnic wieńcowych czy przeciek okołozastawkowy. TK odgrywa podstawową rolę w doborze właściwej zastawki (zarówno jej typu, jak i wymiaru), drogi dostępu oraz w ocenie powikłań w wybranych przypadkach.

Planowanie zabiegu TAVI wymaga wykonania angio-TK bramkowanego EKG w celu oceny pierścienia aortalnego, połączenia opuszkowo-cylindrycznego (STJ – sinotubular junction) i aorty wstępującej. Badanie angio-TK niebramkowane EKG jest konieczne w celu oceny drogi dostępu obejmującego aortę piersiową, brzuszną, tętnice udowe wspólne do poziomu ich podziału, a w wybranych przypadkach tętnice podobojczykowe. Obie akwizycje są wykonywane w trakcie jednorazowego podania środka kontrastowego, którego ilość jest uzależniona od masy ciała pacjenta i typu tomografu. Zwykle jest to 60-100 ml środka cieniującego o stężeniu jodu 350-400 mg/ml.

Badanie powinno się wykonywać za pomocą skanera co najmniej 64-rzędowego, o rozdzielczości przestrzennej 0,5-0,6 mm, a jego analizę – na przeznaczonych do tego celu stacjach post-processingowych1,2.

Badanie bramkowane EKG retrospektywnie umożliwia rekonstrukcję wielofazową (0-100% RR) i wybranie fazy pozbawionej artefaktów związanych z ruchem pierścienia aortalnego, opuszki i aorty wstępującej, co jest kluczowe dla właściwego doboru wielkości...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka

Migotanie przedsionków (AF – atrial fibrillation) występuje u 1,5-2% populacji ogólnej, a jego częstość wzrasta z wiekiem. Stanowi drugą najczęstszą przyczynę [...]

Przezcewnikowe zamykanie przecieków okołozastawkowych

Przezcewnikowe zamykanie przecieków okołozastawkowych stało się alternatywą leczenia chorych z wysokim ryzykiem reoperacji. Podstawową metodą diagnostyczną w obrazowaniu przecieków pozostaje echokardiografia. [...]

Przezskórne leczenie niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej

Przezskórne leczenie niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej jest opcją leczenia w przypadku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego lub związanego z nim wysokiego [...]

Przeznaczyniowe wszczepienie zastawki płucnej

Przeznaczyniową implantację zastawki płucnej wykonuje się u pacjentów z dysfunkcją konduitu drogi odpływu prawej komory i istotną niedomykalnością zastawki płucnej. Warunkiem [...]

Przeznaczyniowe wszczepienie zastawki w zastawkę

Przeznaczyniowa implantacja zastawki w zastawkę to metoda leczenia dysfunkcji protezy zastawkowej powstałej w wyniku zwyrodnienia u pacjentów, którzy nie kwalifikują się [...]

Zamknięcie przetoki wieńcowej

W przypadku tego zabiegu TK uwidacznia lokalizację przetoki, liczbę przetok oraz ich wielkość.

Zamknięcie drożnego przewodu tętniczego

Diagnostyka i rozpoznanie drożnego przewodu tętniczego (PDA – patent ductus arteriosus) opierają się na echokardiografii. U dorosłych, u których wizualizacja w [...]

Podsumowanie

TK odgrywa podstawową rolę w przedzabiegowej ocenie TAVI. W pozostałych SCS jest metodą uzupełniającą stosowaną w wybranych sytuacjach.

Do góry