Chirurgia szczękowo-twarzowa

Urazy twarzoczaszki powstałe w następstwie wyczynowego uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych. Opis przypadku

dr hab. n. med. Agata Cieślik-Bielecka
dr n. med. Magdalena Jędrusik-Pawłowska
lek. dent. Jakub Kaftan
lek. dent. Szymon Szymański

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Centrum Urazowe

Adres do korespondencji:

lek. dent. Jakub Kaftan

ul. Świętej Anny 8/2

40-422 Katowice

e-mail: jakub.kaftan@wp.pl

Small kaftan jakub opt

lek. dent. Jakub Kaftan

Small szymanski szymon opt

lek. dent. Szymon Szymański

 • Przedstawienie specyfiki urazów doznawanych przez osoby uprawiające sport
 • Omówienie przypadku pacjenta z urazem twarzoczaszki spowodowanym uprawianiem sportu wyczynowego – diagnostyka i postępowanie chirurgiczne
 • Znaczenie pracy w zespole wielospecjalistycznym (trauma team)

Wysoka świadomość społeczna związana z prowadzeniem zdrowego trybu życia sprawia, że popularne stało się uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Regularna aktywność fizyczna, np. w formie sportu amatorskiego, nie tylko wpływa na poprawę kondycji fizycznej, ale również psychicznej, stymuluje bowiem produkcję endorfin, powodując tym samym poprawę nastroju. Jednak wyczynowe uprawianie sportu ma ścisły związek z pokonywaniem własnych słabości, a co za tym idzie – ze stałym dążeniem do bicia rekordów. Niestety niejednokrotnie powoduje to brutalizację sportu, co prowadzi do powstawania kontuzji i urazów.

Urazy spowodowane aktywnością sportową stanowią od 8 do 36% wszystkich urazów, w zależności od intensywności uprawianego sportu oraz rodzaju dyscypliny, a w obrębie twarzoczaszki stanowią 6-33%1. Do urazów twarzoczaszki najczęściej dochodzi w trakcie uprawiania takich dyscyplin sportowych jak: piłka nożna, kolarstwo, hokej, narciarstwo oraz sztuki walki. Najczęstszymi przyczynami urazów są: zderzenia ze współzawodnikiem, upadki na podłoże, uderzenia w twardą przeszkodę lub elementem wykorzystywanym w danej dyscyplinie (piłką, kijem hokejowym)2. W obrębie twarzoczaszki urazom zazwyczaj ulegają: żuchwa, kość jarzmowa, szczęka, kości nosowe, oczodoły oraz wyrostki zębodołowe wraz z zębami3. Uszkodzeniom kości towarzyszą rozległe obrażenia w obrębie tkanek miękkich twarzy z obecnością ciał obcych oraz krwotoki z rozerwanych naczyń krwionośnych4-7.

Powstałe w ten sposób obrażenia powodują często trudne do zaakceptowania przez pacjenta zmiany w wyglądzie twarzy oraz zaburzenia funkcji układu stomatognatycznego8,9.

Kolarstwo jest popularną dziedziną sportu, którą uprawiają osoby zazwyczaj w przedziale wiekowym 18-25 lat10,11. Do niedawna uważane było za stosunkowo bezpieczną dyscyplinę, dzięki powszechnie stosowanym zabezpieczeniom w postaci kasków, okularów ochronnych czy ochraniaczy zębów. Niestety w związku ze stałym dążeniem do ulepszania i usprawniania współczesnych rowerów, a co za tym idzie do uzyskiwania coraz większych prędkości, zwiększa się u kolarzy wyczynowych i kolarzy amatorów prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych urazów twarzoczaszki12,13. W następstwie powikłań, szczególnie w przypadku współistniejącego urazu głowy, u kolarzy mogą powstać deficyty neurologiczne na skutek pourazowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN)14,15.

23-letni zawodnik biorący udział w wyczynowym wyścigu kolarskim został przetransportowany w asyście personelu lotniczego pogotowia ratunkowego (HEMS – Helicopter Emergency Medical Service) na Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary – Centrum Urazowego w Sosnowcu, z powodu urazu wielomiejscowego i wielonarządowego, którego doznał w wyniku kolizji na trasie wyścigu. Kolarz, jadąc z prędkością ok. 80 km/godz., uderzył twarzą w twardą przeszkodę.

Na miejscu zdarzenia, po badaniu wykonanym przez lekarza HEMS, pacjent uzyskał 7 punktów w skali Glasgow (GCS = 7 pkt). Poszkodowany był nieprzytomny, dla zapewnienia drożności dróg oddechowych został zaintubowany i wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Na SOR-ze wykonano badanie USG w protokole eFAST, które nie wykazało obecności odmy opłucnowej, tamponady serca ani wolnego płynu w jamie brzusznej. Włączono antybiotykoterapię empiryczną o szerokim spektrum działania oraz podano anatoksynę przeciwtężcową. Ponadto zabezpieczono aktywne krwawienie w obrębie jamy nosowej przez założenie tamponady balonowej nosa oraz założono sondę żołądkową. Następnie wykonano badanie Politrauma TK (ryc. 1).

Small 1 opt

Rycina 1. Rekonstrukcja twarzoczaszki poszkodowanego na podstawie Politrauma TK. Widoczne wieloodłamowe złamania w obrębie wyrostka zębodołowego szczęki oraz części zębodołowej żuchwy z wybiciem zębów w odcinku przednim

Na podstawie badania klinicznego oraz wykonanych badań obrazowych ustalono rozpoznanie w postaci:

 • obustronnego przykręgosłupowego stłuczenia płuca lewego i prawego
 • złamania kości nosowych bez przemieszczenia odłamów
 • wieloodłamowego złamania trzonu szczęki strony prawej powyżej wyrostka zębodołowego
 • wieloodłamowego złamania wyrostka zębodołowego szczęki wraz z pourazowym wybiciem zębów 13, 12, 11, 21, 22 i przemieszczeniem licznych fragmentów kostnych oraz zębów do tkanek miękkich (ryc. 1)
 • wieloodłamowego złamania części zębodołowej żuchwy z wybiciem pourazowym zębów 42, 41, 31, 32 oraz odłamami pośrednimi w okolicy odpowiadającej zębom ­44-42 przemieszczonymi w kierunku tkanek miękkich wargi (ryc. 1)
 • rany okolicy ciemieniowej po stronie lewej
 • rany pourazowej okolicy zausznej i małżowiny usznej prawej (ryc. 2)
 • rany szarpanej grzbietu i skrzydełka nosa strony prawej (ryc. 3A)
 • rany szarpanej wargi górnej po stronie prawej oraz wargi dolnej, czerwieni wargowej i skóry bródki (ryc. 3B)
 • rany skóry w okolicy podobojcza lewego
 • złamania podstawy i kości śródręcza prawego
 • rany grzbietu drugiego oraz trzeciego palca ręki prawej.
Small 2 opt

Rycina 2. Fotografia głowy poszkodowanego: widoczna rana skóry okolicy zausznej i małżowiny usznej prawej

 • Small 16511
 • Small 16512

Rycina 3A, B. Środkowe piętro twarzy poszkodowanego. Widoczna rana grzbietu i skrzydełka nosa po stronie prawej przechodząca na wargę górną (A); dolne piętro twarzy pacjenta. Widoczna rana wargi dolnej (B)

Ze względu na rozległość urazu części twarzowej czaszki oraz tkanek miękkich twarzy podjęto decyzję o wykonaniu tracheotomii. Kolejnym etapem było chirurgiczne opracowanie ran (oczyszczenie ich z zanieczyszczeń oraz warstwowe zeszycie). Odtworzono kształt nosa: zszyto chrząstkę przegrody nosa oraz opracowano chirurgicznie rany skóry grzbietu i skrzydełka strony prawej, odtworzono ciągłość dna jamy nosowej. Następnie zaszyto ranę przebiegającą od grzbietu nosa do czerwieni wargi górnej. W dalszym etapie zrekonstruowano mięsień okrężny ust, przywracając jego ciągłość. W dalszej kolejności zaszyto warstwowo rany okolicy bródki, wargi górnej i dolnej oraz czerwieni wargowej, odtwarzając ograniczenie szpary ust (ryc. 4). Wewnątrzustną część zabiegu rozpoczęto od usunięcia luźno tkwiących w tkankach miękkich fragmentów kości oraz wyrównano ostre brzegi kostne wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy. Oceniono ruchomość pozostałych zębów – ze względu na brak ruchomości patologicznej pozostawiono pozostałe zęby do obserwacji. Obnażoną kość szczęki i żuchwy pokryto w pełni błoną śluzową oraz tkankami miękkimi pobranymi z sąsiedztwa (ryc. 5A, B). W końcowym etapie zabiegu zaszyto rany okolicy ciemieniowej lewej, zausznej oraz małżowiny usznej prawej (ryc. 6).

Small 4 opt

Rycina 4. Stan po chirurgicznym opracowaniu ran pourazowych, odtworzeniu ciągłości nosa i szpary ustnej

 • Small 16520
 • Small 16521

Rycina 5A, B. Fotografia twarzy poszkodowanego po chirurgicznym opracowaniu ran. Widoczne odtworzenie ciągłości wargi dolnej (A); widoczne odtworzenie czerwieni wargi dolnej oraz przedsionka jamy ustnej (B)

Do góry