Prawo

Nowe regulacje związane z walką z COVID-19 ważne dla lekarza dentysty

radca prawny, sędzia Paweł Strzelec

Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adres do korespondencji:

Paweł Strzelec

e-mail: strzelec@o2.pl

  • Omówienie rozwiązań prawnych związanych ze zwalczaniem COVID-19, mających wpływ na praktykę zawodową lekarzy dentystów
  • Przestawienie problematyki administracyjnego kierowania lekarzy do zwalczania skutków epidemii
  • Zaprezentowanie zagadnień dotyczących nowej, kontrowersyjnej regulacji, określanej mianem klauzuli dobrego Samarytanina

Od ogłoszenia stanu epidemii systematycznie pojawiają się regulacje prawne nakładające nowe obowiązki na osoby wykonujące zawody medyczne. Do najbardziej obciążających należy zaliczyć rozwiązania związane z nakazem pracy przy zwalczaniu COVID-19. Przepisy te, głęboko ingerując w zasady wykonywania zawodu lekarza, budzą duże emocje całego środowiska medycznego. Co istotne, dotyczą one wszystkich medycznych grup zawodowych, ze środowiskiem lekarzy dentystów włącznie. W związku z tym warto poznać problematykę dotyczącą praw i obowiązków personelu medycznego objętego powyższym obowiązkiem, a także okoliczności zwalniające z przymusu pracy oraz sankcje związane z jego złamaniem. Swoistą „rekompensatą” dla środowiska medycznego zmagającego się z trudami udzielania świadczeń w czasie epidemii miały być przepisy ograniczające czy wręcz wyłączające odpowiedzialność prawną lekarzy. Niestety, ostateczny kształt przyjętych w tym zakresie regulacji jest dla znaczącej części polskich medyków zdecydowanie rozczarowujący.

Obowiązek pracy przy zwalczaniu skutków epidemii

Nadzwyczajny charakter stanu epidemii najpełniej materializuje się w szeregu nakazów i zakazów głęboko ingerujących w fundamentalne prawa i swobody obywatelskie. Nie ulega wątpliwości, że te restrykcje w sposób szczególny dotykają środowiska medycznego. Bezprecedensowy charakter mają uregulowania związane z obowiązkiem pracy w podmiotach leczących pacjentów z COVID-19. Charakterystyczne są tutaj najnowsze zmiany przepisów odnoszące się do tej materii. Na gruncie ostatniej nowelizacji ustawy o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi oraz zwalczaniu ich1 ten obowiązek nałożono już nie tylko na aktywnych zawodowo lekarzy, ale również na studentów kierunków medycznych oraz absolwentów takich studiów, którzy na co dzień zawodu nie wykonują. Te rozwiązania jednoznacznie wskazują, że tworzone są zasoby kadrowe, które będzie można wykorzystać w sytuacji pogorszenia sytuacji epidemiologicznej. Zakres tych regulacji jednoznacznie dowodzi, że mogą one dotykać również lekarzy dentystów, mimo że ich wykształcenie oraz profil udzielanych świadczeń są dalekie od specjalizacji związanych z leczeniem COVID-19 (interny, pulmunologii czy anestezjologii).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania dotyczące omawianego tematu, z którymi najczęściej spotykam się w kontaktach z lekarzami w ostatnim okresie.

Kij czy marchewka? Dwie zmiany przepisów prawa karnego ważne dla lekarzy

Oprócz rozwiązań prawnych związanych z obowiązkiem pracy medyków ostatnie miesiące przyniosły również dwie ważne zmiany przepisów prawa karnego, istotne dla praktyki wykonywania [...]

Klauzula dobrego Samarytanina – pozorne zniesienie odpowiedzialności medyków

Jesienne problemy związane z walką z COVID-19, pociągające za sobą znaczne pogorszenie warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, doprowadziły do szeregu zmian legislacyjnych, także tych [...]

Jakich czynów dotyczy klauzula?

Ten przepis odnosi się do czynów, których popełnienie na szkodę pacjenta (w praktyce prowadzonych spraw karnych) najczęściej jest zarzucane osobom wykonującym zawody [...]

Klauzula dobrego Samarytanina nie zwalnia z odpowiedzialności cywilnej i zawodowej

Największym mankamentem komentowanej regulacji jest to, że wyłącza ona jedynie odpowiedzialności karną tych nielicznych medyków, którzy udzielają świadczeń w warunkach określonych w przepisie. [...]

Do góry