Wytyczne w praktyce

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – wytyczne NICE 2020

dr n. med. Monika Lisicka

dr hab. n. med. Piotr Bienias

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr Monika Lisicka

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

e-mail: monika.sdc@gmail.com

tel. 22 502 11 44

ORCID: 0000-0002-5693-5767

  • Omówienie wytycznych NICE z 2020 r. dotyczących diagnostyki i leczenia ŻChZZ oraz wskazanie różnic z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami ESC z 2019 r. oraz Konsensusem Polskich Ekspertów z 2017 r.
  • W przypadku objawów sugerujących ZŻG lub OZP należy ocenić kliniczne prawdopodobieństwo ŻChZZ za pomocą 2-stopniowej skali Wellsa; potwierdzenie choroby wymaga zastosowania badań obrazowych
  • Leczenie przeciwkrzepliwe należy prowadzić przynajmniej przez 3 miesiące. Antykoagulantami pierwszego wyboru dla pacjentów bez aktywnej choroby nowotworowej i potwierdzonego zespołu antyfosfolipidowego są apiksaban lub rywaroksaban

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ), klinicznie występująca pod postacią zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) lub ostrej zatorowości płucnej (OZP), jest trzecim najczęstszym schorzeniem sercowo-naczyniowym na świecie, ustępuje tylko przewlekłym i ostrym zespołom wieńcowym oraz udarowi mózgu. Dane epidemiologiczne wskazują, że w najbliższych latach wpływ ŻChZZ na zdrowie populacyjne starzejących się społeczeństw Europy i pozostałych regionów świata będzie istotnie wzrastał, a koszty ekonomiczne i społeczne tej choroby będą coraz wyższe.

W marcu 2020 r. brytyjski National Institute for Health and Care Excellence (NICE) opublikował nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia ŻChZZ. W dokumencie tym wszechstronnie omówiono różne zagadnienia dotyczące ŻChZZ, z wyjątkiem okresu ciąży. Niniejszy artykuł przybliża czytelnikowi brytyjskie zalecenia, ukazując różnice z aktualnie obowiązującymi wytycznymi European Society of Cardiology (ESC) dotyczącymi ostrej zatorowości płucnej z 2019 r. (które są jednocześnie wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego) oraz rekomendacjami zawartymi w Konsensusie Polskich Ekspertów z 2017 r. Autorzy wytycznych NICE przedstawiają oddzielne algorytmy diagnostyczne w przypadku podejrzenia ZŻG i OZP, opis zaleceń po ustaleniu rozpoznania ZŻG/OZP jest natomiast wspólny dla całej populacji chorych z ŻChZZ.

Podejrzenie, objawy i rozpoznanie zakrzepicy żył głębokich

W przypadku objawów klinicznych sugerujących ZŻG, takich jak asymetryczny obrzęk i bolesność kończyny, autorzy wytycznych NICE zalecają przeprowadzenie dokładnego badania podmiotowego i przedmiotowego w celu wykluczenia innych niż ZŻG przyczyn wspomnianych wyżej dolegliwości. Jeżeli w dalszym ciągu istnieje podejrzenie ZŻG, należy ocenić kliniczne prawdopodobieństwo ZŻG za pomocą 2-stopniowej skali Wellsa (tab. 1).

Pacjentom, którzy w skali Wellsa uzyskali ≥2 pkt (ZŻG prawdopodobna), należy zaproponować badanie ultrasonograficzne proksymalnych żył kończyn dolnych, a w przypadku niestwierdzenia zakrzepicy – oznaczyć stężenie dimeru D. Jeżeli badanie ultrason...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podejrzenie, objawy i rozpoznanie ostrej zatorowości płucnej

U osób, u których występują objawy kliniczne OZP, takie jak: duszność, ból w klatce piersiowej czy kaszel z krwiopluciem, należy przeprowadzić dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe [...]

Leczenie pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową

Wytyczne NICE podkreślają, że u osób z podejrzewaną lub potwierdzoną ŻChZZ, w tym OZP niskiego ryzyka, należy rozważyć możliwość leczenia pozaszpitalnego. Takich pacjentów należy [...]

Komentarz

Rekomendacje ekspertów NICE dotyczące diagnostyki i leczenia ŻChZZ stanowią przede wszystkim podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat tej choroby, ze szczególnym zwróceniem uwagi [...]

Podsumowanie

Rekomendacje ekspertów NICE dotyczące diagnostyki i leczenia ŻChZZ mogą być cenną wskazówką dla polskich lekarzy opiekujących się pacjentami dotkniętymi tym schorzeniem. Należy [...]

Do góry