Artykuł sponsorowany

Napady obrzęku zagrażającego życiu. Kiedy podejrzewamy wrodzony obrzęk naczynioruchowy?

dr n. med. Marcin Stobiecki

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

Adres do korespondencji:
dr n. med. Marcin Stobiecki
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej,
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Wrodzony obrzęk naczynioruchowy (HAE – hereditary angioedema) jest rzadką chorobą genetyczną spowodowaną niedoborem lub brakiem aktywności inhibitora esterazy C1 (C1-INH). Białko to ma działanie hamujące na układ kalikreina–kininy, a jego niedobór skutkuje nadmierną produkcją bradykininy. Ta z kolei zwiększa przepuszczalność naczyń, wywołując miejscowe, samoograniczające się obrzęki skóry lub błon śluzowych przewodu pokarmowego i dróg oddechowych1.

Objawy HAE przypominają obrzęki występujące w pokrzywce lub anafilaksji i dlatego rozpoznanie tej rzadkiej choroby stanowi problem. Brak świadomości odrębnego patomechanizmu prowadzącego do obrzęku powoduje, że stosowane jest nieskuteczne leczenie. Obrzęki zlokalizowane w obrębie górnych dróg oddechowych mogą doprowadzić do zgonu, a napady obrzęku błon śluzowych przewodu pokarmowego przyjmują obraz chirurgicznego ostrego brzucha i w wielu przypadkach skutkują zbędnymi interwencjami chirurgicznymi2,3.

Patomechanizm powstawania obrzęków w HAE

C1-INH jest białkiem ostrej fazy hamującym aktywację dopełniacza, kaskadę fibrynolizy, krzepnięcia, a przede wszystkim generacji kinin i powstawania bradykininy bezpośrednio odpowiedzialnej za obrzęk. C1-INH umożliwia zachowanie równowagi tych układów białkowych. W kontekście choroby, jaką jest wrodzony obrzęk naczynioruchowy w przypadku niedoboru C1-INH, istotne są brak hamowania i nadmierna generacja bradykininy.

Bradykinina powstaje pod wpływem proteolitycznego działania aktywnej kalikreiny na wielkocząsteczkowy kininogen. Do zajścia tego procesu niezbędna jest wcześniejsza aktywacja kalikreiny przez aktywny czynnik XII1,4. Przypuszczalnie istnieją dwa mechanizmy aktywacji czynnika XII – przez fosfolipidy uwolnione z uszkodzonych komórek lub przez HSP – białko wstrząsu termicznego, które powstaje w komórce pod wpływem stresorów, niemniej mechanizm inicjujący nie został do końca zidentyfikowany5.

W warunkach fizjologicznych C1-INH stabilizuje kaskady białkowe, zapobiegając aktywacji i powstaniu kalikreiny oraz aktywnego czynnika XII.

Lokalna aktywacja kalikreiny na powierzchni śródbłonka naczyniowego podczas niedoboru bądź upośledzonej aktywności C1-INH powoduje niekontrolowane uwalnianie bradykininy. Bradykinina wiąże się ze swoim receptorem (receptor bradykininowy B2), co powoduje zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionoś­nych i w konsekwencji prowadzi do powstania obrzęku1,4-6 (ryc. 1).

Epidemiologia i klasyfikacja obrzęku naczynioruchowego

Wrodzony obrzęk naczynioruchowy jest chorobą rzadką. W populacji ogólnej oszacowano częstość jego występowania na 1:50 000. Mutacja w takim samym stopniu dotyka kobiety i mężczyzn wszystkich grup etnicznych2,8, ale u kobiet przebieg choroby jest c...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

HAE jako choroba genetyczna dziedziczona w sposób autosomalny dominujący

Mechanizm dziedziczenia HAE-C1-INH (zarówno HAE1, jak i HAE2) jest autosomalny dominujący. Powoduje to 50% ryzyko przeniesienia choroby na potomstwo. Jest to ważny [...]

Obraz kliniczny, diagnostyka i rozpoznanie wrodzonego obrzęku naczynioruchowego

W 1882 r. Heinrich Irenäus Quincke jako pierwszy opisał przypadek pacjenta chorującego na obrzęk naczynioruchowy. Mężczyzna miał 22 lata i cierpiał na napadowe [...]

Terapia HAE

Odrębny patomechanizm choroby wymaga swoistego dla HAE podejścia terapeutycznego. Całościowa opieka nad chorymi z HAE obok diagnostyki członków rodziny obejmuje leczenie pacjentów [...]

Podsumowanie

Problemem, z którym spotykają się pacjenci dotknięci wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym, jest późne bądź niewłaściwe ustalenie rozpoznania. Choroba często jest kojarzona z alergią. Diagnostyka [...]

Do góry