Wytyczne w praktyce

Diagnostyka niedokrwistości z niedoboru żelaza w świetle wytycznych AGA 2020

dr n. med. Mateusz Ziarkiewicz

Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. Mateusz Ziarkiewicz

Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

  • Omówienie wytycznych American Gastroenterological Association z 2020 r. dotyczących niedokrwistości z niedoboru żelaza
  • Konieczność wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego u większości pacjentów z niedokrwistością z niedoboru żelaza
  • Ocena gospodarki żelazowej na podstawie kilku parametrów (m.in. stężenia żelaza, ferrytyny i saturacji transferyny) oraz wykluczenie skazy krwotocznej poprzez dokładny wywiad i badania laboratoryjne

Niedobór żelaza stanowi najczęstszą przyczynę niedokrwistości na świecie, szczególnie w krajach rozwijających się. Z tematem tym spotka się każdy klinicysta niezależnie od specjalizacji. Przyczyny niedoboru żelaza są złożone i obejmują szereg chorób wymagających pilnej diagnostyki i leczenia. Kiedy jednak można mówić o niedokrwistości? W wytycznych American Gastroenterological Association (AGA) przyjęto definicje World Health Organization (WHO) dotyczące obszarów nizinnych (tab. 1). Zalecenia AGA zostały podsumowane w tabeli 21.


Zalecenia

1. Zastosowanie wartości granicznej dolnego zakresu normy ferrytyny 45 ng/ml zamiast 15 ng/ml u osób z niedokrwistością w celu oceny pod kątem niedoboru żelaza

Ferrytyna stanowi parametr bodajże najczęściej stosowany w ocenie gospodarki żelazowej. Nie od dzisiaj wiadomo, że ferrytyna jest białkiem ostrej fazy i jej stężenie zwiększa się nieraz do bardzo wysokich wartości niezależnie od zapasów żelaza w stanach zapalnych, zwłaszcza w procesach z autoimmunizacji, w zespołach mielodysplastycznych i białaczkach oraz w niektórych stanach paranowotworowych (np. zespół hemofagocytarny). Stężenie ferrytyny wzrasta także u pacjentów, u których wielokrotnie przeprowadza się przetoczenia krwi (w hemochromatozie wtórnej). Niska czułość ferrytyny w diagnostyce niedoboru żelaza jest typowym problemem w populacji pacjentów z ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek, kwalifikowanych do leczenia erytropoetyną. Podniesienie dolnego progu odcięcia dla ferrytyny do 45 ng/ml zwiększa czułość tego parametru bez zbytniej utraty swoistości (tzn. czułość 85% [95% CI: 82-87%], swoistość 92% [95% CI: 91-94%] dla progu <45 ng/ml; czułość 59% [95% CI: 55-62%], swoistość 99% [95% CI: 89-99%] dla progu <15 ng/ml)3.

W wymienionych wyżej populacjach pacjentów należy oceniać gospodarkę żelazową na podstawie: saturacji transferyny, stężenia białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein), stężenia rozpuszczalnych receptorów transferyny (sTfR – soluble transferri...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza

Wytyczne AGA formalnie nie objęły zagadnień terapeutycznych. Dokument nadmienia jedynie, że leczenie należy rozpoczynać od suplementacji doustnej żelaza, przy czym nie [...]

Komentarz

Podsumowując, należy stwierdzić, że wytyczne AGA kładą nacisk na wykonywanie badań endoskopowych przewodu pokarmowego u niemal wszystkich pacjentów z niedokrwistością z niedoboru żelaza. Jednocześnie [...]

Do góry