Pulmonologia

Antybiotykoterapia w zapaleniu płuc a biofilm bakteryjny

lek. Marcin Choroszy1,2
lek. Kamil Litwinowicz3
prof. dr hab. Beata Sobieszczańska1

1Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

3Katedra i Zakład Biochemii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. Beata Sobieszczańska

Katedra i Zakład Mikrobiologii,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. T. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław

e-mail: beata.sobieszczanska@umed.wroc.pl

  • Wpływ biofilmu na skuteczność stosowanej farmakoterapii
  • Powstawanie biofilmu u pacjentów chorujących na mukowiscydozę i odrespiratorowe zapalenie płuc oraz metody terapii
  • Eksperymentalne metody zwalczania biofilmu: bakteriofagi, enzymy degradujące egzopolisacharydy pokrywające biofilmy, poli-L-lizyna, szczepionki

W dobie racjonalnej antybiotykoterapii, w której celowane leczenie zakażeń bakteryjnych opiera się na wynikach antybiogramu, zdarzają się sytuacje, w których prawidłowo dobrany schemat farmakoterapii okazuje się nieskuteczny. Jedną z przyczyn niepowodzeń terapeutycznych jest biofilm wytwarzany przez wywołujące zakażenie gatunki bakterii. Biofilm stanowi specyficzną, przestrzenną strukturę złożoną z drobnoustrojów oraz otaczającej je macierzy zewnątrzkomórkowej (EPS – extracellular polymeric substances), nadającej całości charakter trudno dostępnego mikrośrodowiska. Biofilm towarzyszy głównie przewlekłym infekcjom, np. zakażeniom ran w stopie cukrzycowej czy powikłanym zakażeniom implantowanych protez. Występuje również w charakterystycznych rodzajach zapaleń płuc, tj. w mukowiscydozie oraz odrespiratorowym zapaleniu płuc. Zakażenia przebiegające z obecnością biofilmu są trudne zarówno pod względem diagnostycznym, jak i terapeutycznym, dlatego stanowią wyzwanie w codziennej praktyce klinicznej.

Biofilm – bakteryjna fortyfikacja

Bakterie występują w środowisku zewnętrznym oraz w organizmie człowieka w dwóch formach – luźno bytującej, tzw. planktonicznej, oraz zorganizowanej w formie biofilmu. Powstawanie biofilmu jest procesem kilkustopniowym, na który składają się: kolonizacja, dojrzewanie i dyspersja.

Proces formowania biofilmu rozpoczyna adhezja planktonicznych bakterii do tkanek gospodarza za pośrednictwem specyficznych organelli bakteryjnych, tj. rzęsek, fimbrii, białek powierzchniowych. Ścisły kontakt bakterii z podłożem powoduje aktywację genów umożliwiających prowadzenie osiadłego trybu życia. Bakterie tracą niepotrzebne już rzęski i rozpoczynają syntezę składników macierzy pozakomórkowej złożonej głównie z polisacharydów, tj. celulozy, substancji humusowych, białek i lipidów.

Biofilm, dojrzewając, organizuje się w kilkupoziomową strukturę, w której bakterie bytujące na różnych poziomach wykazują odmienne właściwości uwarunkowane dostępem składników odżywczych. Te położone najgłębiej cechują się zwolnionym metabolizmem i mogą przechodzić w stan uśpienia, tworząc tzw. persisters, tj. formy podobne do przetrwalników, oporne na antybiotyki i czynniki środowiska1. Formy persisters, choć stanowią niewielką część biofilmu, odgrywają niezwykle ważną rolę w przewlekłych zakażeniach. Wyższe warstwy biofilmu zasiedlają mikroby charakteryzujące się wzmożonym metabolizmem.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Mukowiscydoza – choroba predysponująca do zakażeń przebiegających z wytworzeniem biofilmu

Mukowiscydoza (CF – cystic fibrosis) jest chorobą o podłożu genetycznym, w której defekt budowy kanałów chlorkowych uniemożliwia prawidłowe tworzenie i usuwanie śluzu. Powstający śluz [...]

Odrespiratorowe zapalenie płuc a biofilm

Stosunkowo często spotykanym problemem klinicznym związanym z występowaniem biofilmu jest odrespiratorowe zapalenie płuc (VAP – ventilator-associated pneumonia). Występuje ono u 9-27% wszystkich zaintubowanych [...]

Leczenie i profilaktyka

Autorzy wytycznych ESCMID z 2014 r. zalecają stosowanie rurek dotchawiczych pokrytych srebrem w ramach profilaktyki zakażeń związanych z biofilmem u chorych wentylowanych powyżej 7 dni. [...]

Eksperymentalne metody leczenia

Do najbardziej obiecujących, eksperymentalnych metod zwalczania biofilmu rozwijającego się w organizmie człowieka należy stosowanie bakteriofagów. Wirusy te mają wiele unikalnych właściwości, które [...]

Podsumowanie

Zakażenia przebiegające z występowaniem biofilmu są istotnym problemem klinicznym, szczególnie u pacjentów chorujących na mukowiscydozę i odrespiratorowe zapalenie płuc. Kluczowe znaczenie w ich zwalczaniu ma [...]

Do góry