Kardiomiopatia takotsubo w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu

lek. Anna Mirończuk
dr n. med. Katarzyna Kapica-Topczewska
lek. Grzegorz Mężyński
dr hab. n. med. Jan Kochanowicz
prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska

Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres korespondencyjny: lek. Anna Mirończuk, Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok; e-mail: anna-mironczuk@wp.pl

W trakcie udaru niedokrwiennego mózgu istnieje możliwość wystąpienia powikłań kardiologicznych, dlatego należy zwrócić uwagę na potrzebę ścisłego monitorowania stanu chorego. Umożliwia to szybkie identyfikowanie przypadków z potencjalnie zagrażającymi życiu powikłaniami, ustalenie właściwego rozpoznania i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Wprowadzenie

Udar mózgu jest główną przyczyną niepełnosprawności i drugą co do częstości przyczyną zgonów na świecie. W Polsce rejestruje się rocznie ponad 70 000 nowych zachorowań.1 Kardiomiopatia takotsubo (TTC – takotsubo cardiomyopathy), nazywana również zespołem złamanego serca, zespołem balotującego koniuszka i kardiomiopatią stresową, jest nagłą i w większości przypadków odwracalną dysfunkcją skurczową lewej komory serca (LV – left ventricle), której objawy mogą przypominać ostry zespół wieńcowy (OZW). Na typowy obraz choroby składają się: ból w klatce piersiowej, duszność, przemijające zmiany odcinka ST w EKG oraz niewielki wzrost stężenia troponiny i mięśniowej frakcji kinazy kreatynowej.2 W piśmiennictwie dostępne są opisy przypadków TTC, które występują w przebiegu ostrych stanów neurologicznych.3 W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta leczonego w Klinice Neurologii w Białymstoku, u którego bezpośrednio po zastosowanym leczeniu trombolitycznym udaru niedokrwiennego mózgu rozpoznano TTC.

Opis przypadku

Sześćdziesięcioośmioletni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, hiperlipidemią, nikotynizmem i zespołem zależności alkoholowej w wywiadzie, po przebytym przed 11 laty zabiegu angioplastyki balonowej prawej tętnicy wieńcowej z implantacją stentu został przyjęty do Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z powodu nagłego wystąpienia w dniu przyjęcia osłabienia siły mięśniowej prawych kończyn oraz zaburzeń mowy. W badaniu neurologicznym przy przyjęciu stwierdzono afazję mieszaną i zespół piramidowy pod postacią niedowładu połowiczego prawostronnego z przymusowym zwrotem głowy i gałek ocznych w lewą stronę, w skali National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) 16 pkt.

W przeprowadzonych przy przyjęciu badaniach laboratoryjnych oceniających funkcję mięśnia sercowego i w EKG nie stwierdzono nieprawidłowości. Wykonane badanie tomografii komputerowej (TK) głowy uwidoczniło objaw hiperdensyjnej lewej tętnicy środkowej mózgu, ogniska hipodensji o charakterze naczyniopochodnym i nieregularne ognisko malacji w przyśrodkowej części lewego płata potylicznego (ryc. 1). Zastosowane leczenie trombolityczne (alteplaza w dawce 60 mg dożylnie) nie przyniosło istotnej poprawy stanu neurologicznego pacjenta.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Kardiomiopatia takotsubo jest rzadką jednostką chorobową, występującą u 1,7-2,2% wszystkich pacjentów ze wstępnym rozpoznaniem OZW.5 Po raz pierwszy opisali ją w [...]

Podsumowanie

Opisywany przypadek potwierdza możliwość wystąpienia powikłań kardiologicznych w trakcie udaru niedokrwiennego mózgu oraz podkreśla potrzebę ścisłego monitorowania stanu chorego. Umożliwia to [...]

Do góry