Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Redaktor Naczelny „Neurologii po Dyplomie“

Small stepien adam 2 opt

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Szanowni Państwo!

W ostatnich dniach maja odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń w europejskiej neurologii – European Academy of Neurology. W tym roku z uwagi na pandemię COVID-19 wszystkie sesje i wykłady zaprezentowane zostały w formie elektronicznej. Ku zdumieniu wszystkich liczba zarejestrowanych uczestników przekroczyła 30 000. Można zatem powiedzieć, że była znacznie większa niż podczas i tak już licznych kongresów odbywających się przed epidemią. Wiele wykładów, w tym wykład wprowadzający, poświęcono wpływowi pandemii na choroby układu nerwowego. Pisałem o tym także w poprzednim wydaniu naszego pisma.

Podczas kongresu liczni specjaliści z Włoch, Hiszpanii i Francji prezentowali swoje doświadczenia i pierwsze analizy przypadków pacjentów z chorobami układu nerwowego zakażonych SARS-CoV-2. Duże zainteresowanie ze zrozumiałych względów budziły doświadczenia z leczenia osób z chorobami o podłożu autoimmunologicznym wymagających stosowania leków immunosupresyjnych i immunomodulujących. Niezwykle ciekawe były rezultaty leczenia chorych na SM i miastenię. Przedstawione wyniki nie wskazują, aby leki stosowane w tych chorobach miały negatywny wpływ na przebieg infekcji COVID-19. Co więcej, liczba chorych na SM i miastenię zakażonych wirusem SARS-CoV-2 nie była wyższa od liczby pacjentów z innymi schorzeniami. Zaproponowano algorytmy postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem, które można podsumować jednym zdaniem: nie rozpoczynamy leczenia immunosupresyjnego ani immunomodulującego u zakażonych SARS-CoV-2 w ostrym okresie choroby, u pacjentów bez objawów decyzja podejmowana jest indywidualnie z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z nasilenia symptomów choroby podstawowej i możliwości niekontrolowanego nasilenia infekcji.

W tym wydaniu „Neurologii po Dyplomie” kontynuujemy prezentowanie artykułów poglądowych z najnowszymi danymi dotyczącymi wybranych jednostek chorobowych. Rozpoczynamy od miastenii, choroby o nieprzewidywalnym przebiegu klinicznym. Artykuł napisali koledzy z Krakowa – dr Kamila Żur-Wyrozumska i dr Marek Klus. Wśród pozostałych – nie mniej ciekawych – pozycji jest doniesienie lek. Asty Zielińskiej i prof. Tomasza Mandata dotyczące kwalifikacji chorych do leczenia operacyjnego padaczki. Mimo wielu sceptycznych opinii na temat tej metody leczenia jest ona nadal niezastąpiona u wielu pacjentów.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, pogodnego lata i udanego letniego wypoczynku.

Szanowni Państwo!

Do góry